Επιδότηση Φωτοβολταϊκών Για Επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν απο το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»,για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, η οποία εν μέρη θα παρέχει επιδοτήσεις για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με κάλυψη των δαπανών έως 50%. 

Παρακάτω θα μάθετε:

 • Τι είναι τα αυτόνομα φωτοβολταϊκα για επιχειρήσεις;
 • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά ή Net Metering;
 • Τι καλύπτει η επιδότηση του ΕΣΠΑ
 • Προυποθέσεις για τη επιδότηση του ΕΣΠΑ
 • Προσφορές Για επιχειρήσεις

Τι Είναι τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκα για Επιχειρήσεις;

φωτοβολταικα για επιχειρησεις

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν ηλιακά πάνελ για την μετατροπή ηλιακού φως σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Η κύρια διαφορά με τα οικιακά φωτοβολταϊκα συστήματα είναι ότι τα αυτόνομα φωτοβολταϊκα δεν χρειάζεται να είναι συνδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να μειώσουν το κόστος των ενεργειακών τους αναγκών, μιας και τα φωτοβολταϊκα είναι μια μορφη ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο Δημόσιο Δίκτυο ή όταν η σύνδεση στο Δίκτυο είναι δαπανηρή ή παρουσιάζει black-outs.

Ποία Είναι η Διαφορά των Αυτόνομων Φωτοβολταϊκων Και των Net Metering;

φωτοβολταικα για επιχειρησεις με net metering

Η βασική διαφορά μεταξύ των αυτόνομων φωτοβολταϊκών και του net metering είναι ότι τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι συνδεδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο και χρειάζονται απαραίτητα μπαταρία, ενώ το net metering απαιτεί τη σύνδεση του συστήματος με το Δίκτυο. 

Η ενέργεια που παράγεται από τα net metering φωτοβολταϊκά συστήματα μετράται από τον ηλεκτρικό μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησης.

Ενώ ένα σύστημα net metering μπορει να χρειαστεί 8-10 χρόνια για να αποσβέσει την επένδυση, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά αρχίζουν την απόσβεση τους απο την πρώτη μερα εγκατάστασης. 

 Σαν γενικός κανόνας, αν δεν υπάρχει ΔΕΗ ή η κατανάλωση είναι μικρή, τότε τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Αντίθετα, αν υπάρχει ΔΕΗ και η κατανάλωση είναι μεγάλη, το net metering μπορεί να είναι πιο οικονομικά επικερδές.

Τι Καλύπτει η Επιδότηση για Επιχειρήσεις;

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές.

Η λίστα για το ποιοί δικαιούνται επιδότηση, αλλά και πόσο είναι η μέγιστη επιδότηση του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας είναι η εξής:

Δημόσια Επιχορήγηση Κοινοτική & Εθνική

Ιδιωτική Συμμετοχή

Τελικό ποσοστό με πρόσθετο ποσοστό 10% 

Ιδιωτική Συμμετοχή πρόσθετο ποσοστό 10%

Μεσαίες

Μικρές & Πολύ Μικρές

Μεσαίες

Μικρές & Πολύ Μικρές

Μεσαίες

Μικρές & Πολύ Μικρές

Μεσαίες

Μικρές & Πολύ Μικρές

40%

40% 

60%

60%

50%

50%

50%

50%

 

Ποιές Είναι οι Προϋποθέσεις για την Επιδότηση του ΕΣΠΑ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι οι εξής: 

 • Πρέπει να είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος με καθεστώς ενίσχυσης του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή επιλέξιμους ΚΑΔ με καθεστώς ενίσχυσης του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
 • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με καθεστώς ενίσχυσης του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή επιλέξιμους ΚΑΔ με καθεστώς ενίσχυσης του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. 
 • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361 οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που το μεγεθός τους και ο αριθμός του προσωπικού τους δεν ξεπερνά τα εξής όρια:

 • Μια πολύ μικρή επιχείρηση, απασχολεί λιγότερο απο 10 άτομα προσωπικό ή/και έχει κύκλο εργασιών ή συνολικό ισολογισμό έως 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μια μικρή επιχείρηση, απασχολεί λιγότερο απο 50 άτομα προσωπικό ή/και έχει κύκλο εργασιών ή συνολικό ισολογισμό έως 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μια μεσαία επιχείρηση, απασχολεί λιγότερο απο 250 άτομα προσωπικό, έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή/και συνολικό ισολογισμό έως 43 εκατομμύρια ευρώ.

Προσφορές Για Επιχειρήσεις

πακετα φωτβολταικων promo