Πού Επιτρέπονται τα Φωτοβολταϊκά; Όλα τα Μέρη

Τα τελευταία χρόνια με σκοπό την προώθηση επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι νομοθεσίες εγκαταστάσης έχουν απλουστευθεί σημαντικά. 

Συνεπώς τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε κτήρια καθώς και σε ανοιχτούς χώρους  όπως οικόπεδα, αγροτικές γαίες και γήπεδα, με λιγότερες διαδικασίες έγκρισης.

Στο ακόλουθο άρθρο θα μάθετε: 

  • Φωτοβολταϊκά σε κτήρια
  • Μη κτιριακές εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών 
  • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών σε Οικόπεδα Εκτός Σχεδίου

Τα Φωτοβολταϊκά Επιτρέπονται σε Κτήρια

φωτοβολταικα σε σκεπη

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε κτήρια και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση τους στηρίζεται στη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

Το κράτος ενθαρύνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω διαφόρων κινήτρων και επιδοτήσεων. Όπως το πρόγραμμα επιδότησης "φωτοβολταϊκά στη στέγη" ή το επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ".

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία των κτηρίων, όπως στη στέγη, στον τοίχο ή σε έναν ξεχωριστό σημείο στην αυλή. 

Η επιλογή του σημείου εγκατάστασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κλίση και ο προσανατολισμός της στέγης, η διαθέσιμη επιφάνεια, η σκιά από δέντρα ή γειτονικά κτίρια και οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Δυνατή είναι και η εγκατάσταση ηλιακών σε επιχειρήσεις και σε αυθαίρετες κατασκευές.

Επιτρέπεται η Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σε Μη Κτιριακές Εγκαταστάσεις;

φωτοβολταικα παρκο

Οι μη κτιριακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών αναφέρονται σε εγκαταστάσεις που δεν είναι τμήμα κτιρίου, όπως πάρκα, καλλιέργειες και γήπεδα.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μη κτιριακές εγκαταστάσεις μπορεί να αποτελέσει μια αποδοτική λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Πρόσφατα, έχουν γίνει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας που επιτρέπουν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε οικόπεδα εκτός σχεδίου ακόμα και αν δεν είναι άρτια ή οικοδομήσιμα.

Φωτοβολταϊκά επιτρέπονται πια και σε περοχές Natura συγκεκριμένα στις ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. 

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών σε Οικόπεδα Εκτός Σχεδίου

Με την υπουργική απόφαση «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και γήπεδα εκτός σχεδίου περιοχών. 

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε το 2010 και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1556Β/22-9-2010.

Στην απόφαση αναφέρονται οι όροι για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, όπως οι απαιτήσεις για την προστασία από τυχόν βλάβες και κινδύνους, η εγκατάσταση με την επίβλεψη ειδικού μηχανικού, η σύνδεση στο δίκτυο και η απαίτηση υπογραφής σύμβασης με τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι για την εγκατάσταση των ηλιακών, δεν απαιτείται το γήπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εκτός και αν χρειάζονται δομικές κατασκευές, πέραν των απολύτως αναγκαίων. 

Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα πρέπει να μην υπερβαίνουν σε κάλυψη το 60% της επιφάνειας του γηπέδου και οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων που θα πρέπει να τηρούνται από τα όρια του γηπέδου ορίζονται στο διπλάσιο του ύψους της εγκατάστασης με ελάχιστη απόσταση τα 2,5 μέτρα.

Δες Πακέτα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων:

Πακέτα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 

Επιστροφή στο ιστολόγιο